Ech gi Silver Surfer!

  • Home
  • /
  • Ech gi Silver Surfer!

Am Kader vun „Seniore fir Seniore“ sicht déi staatlech Initiativ BEE-SECURE Senioren, déi aktiv um Projet „Silver Surfer – Seniore sécher am Internet“ wëlle mattschaffen.

Gesicht gi Senioren déi:

  • gutt Computer- an Internet-Kenntnisser hunn,
  • sech wëlle weiderbilden,
  • Zäit a Loscht hunn, fir Konferenzen ze ginn.

Ugebuede ginn:

  • gratis-Formatioune vu Sécherheetsexperte vu BEE-SECURE,
  • regelméisseg Reunioune mat den Experten,
  • Informatiounsmaterial a Support fir d’Konferenzen.

 

Intresséiert? Da mellt Iech op: info@silversurfer.lu